Home

De raaf en de vos

Iedereen kent de fabel van de raaf en de vos. De raaf heeft een stuk kaas in zijn bek, de vos slijmt en zeurt net zo lang tot de kaas op de grond is gevallen en hij ermee vandoor kan. Manipulatie is van alle tijden en culturen.

Deze website gaat over constructief
omgaan met de neiging van jezelf
en anderen om te manipuleren.

De achtergrond hiervan is:

 • instinctief hebben mensen de neiging hun sociale positie te verbeteren, vaak ook basis van de overtuiging dat het nodig is om macht over anderen uit te oefenen
 • in de huidige samenleving zijn de mogelijkheden hiervoor steeds verder verfijnd, daarmee neemt de kans toe om anderen met succes te beïnvloeden
 • dat is niet altijd gewenst, de beste manipulatior heeft bijvoorbeeld veel geld, handigheid of brutaliteit en niet per definitie de beste argumenten of de beste ideeën over het bereiken van een win-winsituatie
 • anderzijds is er een toenemende roep om gelijkwaardigheid en aanspreekbaarheid
 • goede argumenten gedijen in transparantie, daar is de kans het grootst om win-winsituaties te creëren
 • bovendien: hoe meer mensen authentiek zijn, hoe liever en leuker de samenleving wordt.

Aanleiding tot deze website is het boek Manipuleren kun je leren van Frank van Marwijk. Het boek zelf hebben we alleen maar doorgekeken. Daarbij en door wat wat we óver het boek gelezen hebben, ontstond de indruk dat manipulatie wordt gezien als een vanzelfsprekend middel is tot beïnvloeding, dat je lukraak kunt toepassen nadat je hebt bepaald wat goed voor anderen is. Dat roept veel weerstand op.

Onze uitgangspunten zijn:

 • het is volledig aanvaardbaar dat je anderen beïnvloedt en wordt beïnvloed
 • het is prettig als dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en transparantie. Gelijkwaardigheid betekent dat je zowel invloed geeft als ontvangt. Transparantie betekent dat betrokkenen zich hiervan bewust zijn, misschien niet continu (dan wordt het argwaan). Maar wel achteraf, in elk geval op hoofdlijnen en met een beperkt risico op keuzes waar je spijt van krijgt
 • dit betekent: beïnvloedend gedrag is verifieerbaar, aanwijsbaar en je bent erop aanspreekbaar
 • het is jammer dat gebeurtenissen soms worden bepaald door machtsverschillen tussen degenen die brutaal en handig zijn en degenen die dat niet zijn
 • dat wil niet zeggen dat het allemaal zwaar op de hand is en dat alle vormen van beïnvloeding een verbale analyse en tracering moeten ondergaan. Beïnvloeden, beïnvloed worden en praten daarover, kan heel goed met speelsheid, plezier, gezond verstand en creativiteit
 • het wil ook niet zeggen dat je altijd lief moet zijn, soms ben je assertief. Deze website is geen cursus ‘hoe word ik een schat’
 • we bedoelen evenmin dat manipuleren alleen maar nadelen heeft en verboden zou moeten worden
 • het is bovendien heel begrijpelijk en soms zelfs verleidelijk om anderen te beïnvloeden zonder dat je erop aanspreekbaar bent
 • we vinden wel wel dat de nadelen hiervan worden onderschat
 • daarom willen we de (ogenschijnlijke) voordelen een beetje relativeren
 • en we willen sitebezoekers ondersteunen bij hun behoefte om bewuster om te gaan met pogingen tot manipulatie, zodat er met meer transparantie, speelsheid en plezier gecommuniceerd wordt, met meer win-winsituaties tot gevolg
 • voorzichtigheid is gepast: bij communicatie is het nodig non-verbale signalen te interpreteren. Vaak zijn deze niet eenduidig, daarom is zorgvuldigheid gewenst.

Zie ook de pagina Waarom wel of niet, met voor- en nadelen.

Het gewenste alternatief voor manipuleren is dus een andere wijze van communiceren, die kan worden genoemd transparant, gelijkwaardig of respectvol.

Definities

Onder manipulatie verstaan we op deze website:

beïnvloeding van een of meer anderen op een indirecte, impliciete manier.

Kenmerken hiervan zijn:

 • je hebt een doel voor ogen, maar je spreekt het niet uit
 • en/of je hebt voor ogen welk gedrag van anderen dat doel dichterbij brengt, maar dat spreek je niet uit. Je doet geen concreet verzoek, maar je stuurt wel aan op dat gedrag.

Onder hanteren verstaan we op deze website:

 • je kunt omgaan met pogingen tot  manipulatie van anderen
 • je maakt bewuste keuzes bij het beïnvloeden van anderen
 • je kunt omgaan met de zeer menselijke neiging van jezelf om anderen te beïnvloeden zonder daarop aanspreekbaar te zijn.

Doelen voor manipulatie:

 • je wilt je zin krijgen: zorgen dat een gunstig besluit wordt genomen
 • je wilt risico mijden: zorgen dat de ongewenste gevolgen van een besluit door een ander gedragen worden.

Een transparante vorm van beïnvloeding heeft als kenmerken:

 • iedereen is autonoom, heeft zeggenschap  over eigen normen, waarden, wensen en  gedragingen
 • beïnvloeden doe je met een positief doel voor jezelf
 • daarnaast beoog je een zoveel mogelijk positief effect (een niet onnodig schadelijk effect) voor anderen
 • je bent aanspreekbaar op je wijze van beïnvloeding.

Uitingsvormen van manipulatie:

Deze zijn heel divers, ze kunnen variëren van smeken tot botsen, waar het om gaat is dat beïnvloeding plaatvindt op een indirecte (impliciete) manier. Bijvoorbeeld: slijmen, zeuren, lonken, prikkelen, paaien en verdraaien. Hoe dat moet staat in allerlei boeken, wij willen op deze website het evenwicht herstellen door mogelijkheden te geven voor vergroting van transparantie.

Een manipulator zoekt naar je zwakke  punt om jou voor zijn karretje te spannen. Manipuleren is iets anders dan commanderen, daarbij wordt heel specifiek gezegd welk gedrag verlangd wordt. De overeenkomst is dat de ander je geen ruimte wil geven om zelf die keuze te maken.

Disclaimer

De redactie van deze website is niet verantwoordelijk voor de inzendingen en voor het gebruik van de hier gegeven informatie. Zie ook de pagina Enkele regels.

Just another WordPress site